Potrebný výkon

Potrebný výkon pre vyhrievané plochy je závislý predovšetkým na jej skladbe, spôsobe ochladzovania, užívania a použitej regulácie. Plošná hustota inštalovaného výkonu sa pohybuje v rozmedzí 250 W/m2 až 400 W/m2.

Samotný výpočet výkonu potrebného pre dosiahnutie nezamŕzajúcej teploty povrchu plochy je zložitý, závislý na mnohých premenných. Pre uľahčenie, zjednodušenie navrhovania vykurovacích systémov, možno použiť tabuľku odporúčanej plošnej hustoty výkonu pre najbežnejšie skladby plôch.

Tabuľka odporúčanej plošnej hustoty
vonkajšia plocha Výkon [W/m2]
Plochy ochladzované len zhora:  
betonová plocha 250 … 280
dlažba do 3 cm výšky pokladaná na vrstvu lepidla 250 … 280
dlažba do 4 cm výšky pokladaná do lôžka zo sypkých materiálov 280 … 310
kameň, zámková dlažba 4 až 8 cm pokladaná do sypkých materiálov 300 … 330
asfalt 2 až 4 cm, VK uložený v podkladovej betónovej vrstve 290 … 330
asfalt 3 až 8 cm, VK uložený vo vrstve asfaltu 300 … 350
Plochy ochladzované zvrchu i zospodu: 300 … 400

Hustota výkonu bola stanovená za predpokladu uloženia vykurovacieho kábla v hĺbke 3 až 6 cm pod povrchom. U zámkovej dlažby v hĺbke 2 cm pod dlažbou. Platí všeobecné pravidlo, že čím bližšie povrchu sú vykurovacie káble inštalované, tým vyššia účinnosť systém vyhrievané má.

Príklad výpočtu:
Výpočet potrebného výkonu pre dosiahnutie nezamŕzajúcej teploty povrchu betónovej plochy:


Potřebný výkon - vzorec

 k – koeficient zvýšenia dynamiky vykurovacieho systému, väčšinou volíme cca 1,8,
Qpovr stratový výkon horného povrchu rampy,
Qnad – tepelná strata v betóne nad vykurovacími káblami,
Qpod – tepelná strata v betóne pod vykurovacími káblami,
Qspod – stratový výkon spodného povrchu rampy.

Ďalšie veličiny potrebné pre výpočet čiastkových hodnôt:

tvenk – minimálna vonkajšia teplota nad rampou, napr -30 ° C,
tžád – žiadaná teplota na povrchu rampy, typicky 3 ° C,
tkab – e minimálna teplota okolia vykurovacieho káblu (6,5 ° C),
α – koeficient prestupu tepla medzi vzduchom , hornou vrstvou plochy, pre betón 1,18,
λ – koeficient prenosu tepla, pre betón 0,75 W / mK,
dnad – hrúbka vrstvy betónu nad vykurovacím káblom.


späť na: Vyhrievanie vonkajších plôch