Inštalácia vykurovacích káblov

Pokyny pre inštaláciu je dobré dodržiavať, pretože väčšina problémov, ktoré sa v praxi vyskytujú, je zapríčinená zlou montážou.

Detailné inštrukcie k montáži káblov na potrubia podáva príručka Pokyny pre inštaláciu vykurovacích káblov. Ku každej pripojovacej a ukončovacej súprave je naviac priložený návod k pripojeniu a ukončeniu.

Montáž vykurovacích káblov a ich pripojenie

Potrubie sa väčšinou ošetruje vykurovacím káblom priloženým pozdĺžne. Pokiaľ sú výkonové nároky vyššie, použijú sa dva a viac paralelne vedené káble pozdĺž potrubia. Omotávanie potrubia vykurovacím káblom sa využíva zriedka z dôvodu komplikovanosti omotávania.

  

Vykurovací kábel sa pripevňuje na potrubie pomocou polyetylénovej  lepiacej pásky FX/PE alebo sklotextilnej lepiacej pásky FX/FG obtočenímvo vzdialenostiach cca 30 cm. Pre lepší prestup tepla hlavne u plastového potrubia je vhodné vykurovací kábel po dĺžke prelepiť hliníkovou lepiacou páskou FX/AL. Potrubné oblúky a kolená sa ošetrujú po vonkajšej strane. Pre príruby, armatúry, podpery, závesy a ďalšie miesta zvýšených tepelných strát sa vynechajú slučky, ktoré sa navinú na ošetrované zariadenie tak, aby bola možná jeho opravitelnosť a vymeniteľnosť bez demontáže väčšej dĺžky vykurovacieho kábla. Kratšie potrubné odbočky sa tiež ošetrujú pomocou slučky.

     

Ukončovanie vykurovacích káblov

Vykurovacie káble sa ukončujú pomocou pripojovacích a zakončovacích súprav. Zakončovanie vykurovacích káblov je treba robiť dôkladne tak, aby dovnútra kábla nemohla prenikať vlhkosť. Dôkladne prevedené zakončenie kábla prispeje k dlhej životnosti kábla. V zásade rozlišujeme dva spôsoby zakončovania vykurovacích káblov:

  • za tepla - teplom zmrsknutelné hadice a tvarovky vybavené vo vnútri lepidlom,
  • za studena - silikónové tvarovky prilepené silikónovým tmelom.

Viac o pripojovacích a ukončovacích súpravách  (ilustračný obrázok jednej súpravy)

Všetky súpravy umožňujúce pripojenie do krabice obsahujú odpovedajúce vývodky s oválnym tesnením. Súčasťou každej pripojovacej a ukončovacej súpravy je návod k montáži. Prechod vykurovacieho kábla oplechovaním izolácie má byť chránený pomocou priechodky izoláciou  FX/GI. Pre označenie vyhrievaného potrubia alebo technologického zariadenia slúži samolepiaci výstražný štítok „POZOR ELEKTROOHREV” s označením FX/LB.

Napájanie vykurovacích káblov

Vykurovacie káble sú napájané prostredníctvom pripojovacích krabíc. Väčšinou je vykurovací kábel zavedený priamo do krabice. Pre prostredie bez nebezpečia výbuchu sa používajú pripojovacie krabice FX/JB, pre prostredie s nebezpečím výbuchu sú to svorkovnicové skrine FX/JBX. Pri montáži na potrubie je výhodné použiť držiak z nerezovej ocele FX/JBB vhodný nielen pre krabice FX/JB a FX/JBB, ale aj pre regulátory EBERLE a ZPA Ekoreg. Krabice môžu slúžiť  nielen pre pripojenie napájacieho napätia, ale aj pre rozbočovanie vykurovacích káblov. Je možné tak vytvoriť rozvetvený vykurovací systém sledujúci rozvetvenie potrubnej technológie. Jedinou obmedzujúcou podmienkou je celková maximálna dĺžka vykurovacieho kábla napájaného z jedného miesta. V niektorých prípadoch môže byť výhodné vykurovací kábel nastaviť studeným prívodom – šnúrou s plastovou alebo silikónovou izoláciou. K tomuto účelu slúži univerzálne súpravy FS/KIT/1,2 a FT/KIT/1,2.

Napájací rozvádzač musí obsahovať vypočítané istenie. U vykurovacích káblov s konštantným výkonom sa vychádza z výkonu a dĺžky kábla. V prípade samoregulačných vykurovacích káblov je dôležitý nábehový prúd podľa katalógového listu násobený dĺžkou kábla. Všetko vyhrievanie potrubia a technologických zariadení by malo byť chránené prúdovým chráničom 30 mA. Rozvádzač môže ďalej obsahovať reguláciu


späť na: Vyhrievanie potrubia a ďalších technológií