Životné prostredie

V našej spoločnosti si uvedomujeme, že svojou činnosťou môžeme ovplyvniť okolie a životné prostredie, ktorého sme súčasťou. Kladieme preto velký dôraz na ochranu životného prostredia a snažíme sa, aby táto snaha bola naplňovaná každým naším zamestnancom. Za týmto účelom sme v spoločnosti zaviedli Systém environmentálneho managementu a nechali sa certifikovať podľa normy ČSN EN ISO 14001:1997. Certifikáciou sme úspešne prešli koncom roku 2004, čím sme preukázali zhodu s požiadavkami tejto normy. Z tohto dôvodu sme vydali Politiku akosti a životného prostredia našej spoločnosti.

Politika integrovaného management systému spoločnosti REVOS SK, s.r.o.

Sme si vedomí, že ustálenú vysokú akosť môžeme dosiahnuť iba s takou politikou akosti a životného prostredia, ktorá sa týka všetkých aktivít našej firmy, všetkých pracovných čiat a ich zamestnancov. Každý jednotlivec musí prispievať svojim dielom k uskutočňovaniu cieľov politiky akosti a životného prostredia firmy. Preto je úlohou každého pracovníka, začínajúc robotníkom, riadiacim managementom končiac, vykonávať skvelú prácu. Všetci zamestnanci sa musia cítiť navzájom ako objednávatelia i dodávatelia. Každý musí pracovať tak, aby jeho objednávatelia, interní aj externí, boli spokojnými zákazníkmi. Uspokojovanie potrieb našich objednávateľov a predchádzanie očakávaní zákazníkov je trvalou súčasťou každodennej práce a prezentáciou zásad akosti našej firmy.

Pre zaistenie tvorby systému akosti a systému životného prostredia, ich udržovanie, rozvoj a trvalé zlepšovanie v spoločnosti REVOS, s.r.o. Brno, podľa noriem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:1997 je stanovená nasledujúca politika akosti a životného prostredia:

  • základnou orientáciou spoločnosti je dosiahnuť toho, aby sa spoločnosť stala vyhľadávaným partnerom a dodávateľom v oblasti montáže, opráv, revízií a skúšania vyhradených elektrických zariadení a výroby, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov, u ktorého bude vytvorený pocit istoty nielen pre zákazníka, ale aj pre zamestnancov spoločnosti
  • vedenie spoločnosti sa úplne stotožňuje s požiadavkami noriem ČSN EN ISO rady 9000:2001 a ČSN EN ISO rady 14000, to je s princípmi účinného zavádzania a neustáleho zdokonaľovania riadenia procesov ovplyvňujúcich akosť výroby a služieb a životné prostredie v spoločnosti
  • vedenie spoločnosti neustále vytvára potrebné organizačné, personálne a finančné zdroje pre zavedenie, rozvoj a zlepšovanie systému akosti a systému životného prostredia
  • trvalým cieľom je neustále zlepšovanie našej činnosti a zabezpečovanie akosti nami poskytovaných služieb
  • významnú spoluúčasť na tvorbe akosti poskytovaných služieb majú naši subdodávatelia, preto s nimi budeme rozvíjať neustálu aktívnu spoluprácu pri objasňovaní vzájomných požiadaviek a ich realizácii
  • vytvárať odpovedajúce podmienky pre vzdelávanie zamestnancov spoločnosti v oblastiach montáže, opráv, revízií a skúšania vyhradených elektrických zariadení a výroby, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
  • plniť požiadavky legislatívy platné pre oblasť životného prostredia s dôrazom na preventívny prístup k tejto problematike
  • v rámci technických a ekonomických možností minimalizovať vznik odpadov
  • sprísnením kontroly materiálových vstupov i samotných technologických postupov zabrániť plytvaniu surovinami a energiami


späť na: O spoločnosti

Aktuality

Samoregulačné vykurovacie káble ELTHERM

Sortiment vykurovacích káblov sme rozšírili o výrobky nemeckej spoločnosti ELTHERM.

Jedná sa predovšetkým o širokú radu samoregulačných vykurovacích káblov, ale aj ďalších výrobkov z oblasti flexibilných vykurovacích prvkov.

Viac informácií nájdete v on-line katalógu výrobkov spoločnosti Eltherm.